För säkrare miljö, arbetsmiljö och mindre störning i verksamheten.

Identifiering riskerna med en riskanalys.

Riskanalys för en säkrare miljö och arbetsmiljö samt mindre störning i produktionen.

Identifiera och kartlägga riskerna.

För att åstadkomma en effektiv riskhantering efter avslutad riskanalys är det viktigt att skapa en helhetsbild av verksamhetens risker. Det är lämpligt att börja med att gå igenom verksamheten med enkla metoder, till exempel med hjälp av checklistor.

Resultatet av genomgången ska ge en lista över kända risker och visa var det finns behov av systematisk riskanalys.

Riskanalyser kräver goda kunskaper.

För att genomföra en riskanalys behövs det god kunskap om verksamheten och den valda metoden man tänker använda för genomförande av riskanalys. Miljökonsulterna MHS AB har goda erfarenheter inom området.

Vi analyserar gärna företagets verksamhet i samband med uppbyggnad och integration av kvalitets och miljöledningssystemet, upprättad miljöutredning med bedömning av miljöaspekter samt resultat från genomförd riskanalys.

Vad är syftet med en riskanalys?

Gemensamt för all riskanalys är att ett systematiskt tillvägagångssätt tillämpas, dör tillgänglig information används för att identifiera riskkällor.

 • Bedöma risker för människor, egendom eller miljö

 • Skapa en handlingsplan för att eliminera identifierade och bedömda risker

 • Riskanalys innebär stora fördelar och bidrar till en effektivare hantering av risker. Användningen av riskanalys innebär att man får fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, maskiner, utrustning och miljö.

 • En riktigt genomförd riskanalys ger ett säkert system, fritt från påtagliga risker för skador på personer, egendom och miljö. En riskanalys, utförd av en kvalificerad miljökonsult, ger bra beslutsunderlag till åtgärder för att minska störningar i produktionen, korrigerande och förebyggandeåtgärder samt ständiga förbättringar, vilket i sin tur ökar en eventuellt genomförd kvalitetssäkring. Fullständig säkerhet kan inte garanteras, men en riktigt genomförd riskanalys ger ett säkert, riskfritt system för både personal och miljö.

Det finns inget tekniskt system som kan garantera fullständig säkerhet. En riktigt genomförd riskanalys ger dock ett säkert system, fritt från påtagliga risker för skador på personer, egendom och miljö.

Viktiga delar.

 • Rapporter efter genomförda skydds / och säkerhets ronder.
 • Personalmöten
 • Mätning och övervakning av processer / Feleffektanalys.

 • Riskanalyser

 • Ledningens genomgång

 • Miljöaspekter

 • Miljöutredning

 • Nödlägesberedskap

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Interna / externa revisioner

 • Egenkontrollprogram

 • Avvikelsehantering

Skapa en helhetsbild.

För att åstadkomma en effektiv riskhantering är det viktigt att skapa en helhetsbild av verksamhetens risker. Det är lämpligt att börja med att gå igenom verksamheten med enkla metoder, t ex med hjälp av checklistor. Resultatet av genomgången erhålls en lista över risker, och visa var det finns behov av systematisk riskanalys.


Skapa en handlingsplan för att eliminera identifierade och bedömda risker.

Riskanalys innebär stora fördelar och bidrar till en effektivare hantering av risker. Användningen av riskanalys innebär att man får fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, maskiner, utrustning och miljö. Analysen ger bra beslutsunderlag till åtgärder för att minska störningar i produktionen, korrigerande och förebyggande åtgärder samt ständiga förbättringar.

Riskanalys.

För att genomföra en riskanalys behövs det god kunskap om verksamheten och den valda metoden man tänker använda för genomförande av riskanalys.

Med god kännedom om företagets verksamhet under uppbyggnad och integration av kvalitets- och miljöledningssystemet, i samband med upprättande av miljöutredning med bedömning av miljöaspekter samt erfarenhet från genomförda riskanalyser skapas en säkrare miljö / arbetsmiljö och mindre störningar i verksamheten.

Miljökonsulterna MHS AB har den kunskap som erfordras med erfarenhet från genomförda riskanalyser.

 Kvalitets- och miljökonsult: David Pettersson