Identifiera riskerna med en riskanalys

Riskanalys – för en säkrare miljö och arbetsmiljö samt mindre störning i produktionen.

Syftet med riskanalys

Gemensamt för all riskanalys är att ett systematiskt tillvägagångssätt tillämpas, där tillgänglig information används för att:

  • Identifiera riskkällor
  • Bedöma risker för människor, egendom eller miljö
  • Skapa en handlingsplan för att eliminera identifierade och bedömda risker

Riskanalys innebär stora fördelar och bidrar till en effektivare hantering av risker. Användningen av riskanalys innebär att man får fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, maskiner, utrustning och miljö.

En riktigt genomförd riskanalys ger ett säkert system, fritt från påtagliga risker för skador på personer, egendom och miljö.
En riskanalys, utförd av en kvalificerad miljökonsult, ger bra beslutsunderlag till åtgärder för att minska störningar i produktionen, korrigerande och förebyggande åtgärder samt ständiga förbättringar, vilket i sin tur ökar en eventuellt genomförd kvalitetssäkring. Fullständig säkerhet kan inte garanteras, men en riktigt genomförd riskanalys ger ett säkert, riskfritt system för både personal och miljö.

Identifiera och kartlägg riskerna

För att åstadkomma en effektiv riskhantering efter avslutad riskanalys är det viktigt att skapa en helhetsbild av verksamhetens risker. Det är lämpligt att börja med att gå igenom verksamheten med enkla metoder, till exampel med hjälp av checklistor. Resultatet av genomgången ska ge en lista över kända risker, och visa var det finns behov av systematisk riskanalys.

En bra riskanalys kräver goda kunskaper

För att genomföra en riskanalys behövs det god kunskap om verksamheten och den valda metoden man tänker använda för genomförande av riskanalys. Miljökonsulterna MHS AB har goda erfarenheter inom området.

Vi analyserar gärna företagets verksamhet i samband med uppbyggnad och integration av kvalitets- och miljöledningssystemet, upprättad miljöutredning med bedömning av miljöaspekter samt resultat från genomförd riskanalys.