Miljö- & kvalitetssäkring

I dag ses en väl kommunicerad och bra genomförd miljö- och kvalitetssäkring som en lönsam investering och konkurrensfördel - inte bara nationellt, utan även internationellt.

Kunder och näringsliv blir allt mer kvalitets- och miljömedvetna och har miljö- och kvalitetssäkring som mål, ett mål som blir lättare att uppnå med hjälp av en miljökonsult. ISO 14001 är en standard för ett miljöledningssystem som mycket väl lämpar sig för integrering av miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet med ingående krav på internkontroll och arbetsmiljö.

Vi hjälper ditt företag att bygga upp ett väl fungerande system för miljö- och kvalitetssäkring, oavsett företagsstorlek eller verksamhetstyp
Miljökonsulterna MHS AB har byggt upp en värdefull kontakt med näringslivsenheten på Örebro Universitet. Vi har tillsammans medverkat i ett antal framgångsrika projekt och kan bland annat erbjuda uppdragsforskning, uppdragsutbildning, nätverk, med mera.

Vi vill gärna besöka dig och ditt företag och informera om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla ditt företag för att möta morgondagens krav och behov. Om du vill genomför vi sedan en miljö- och kvalitetssäkring. För detta erbjuder vi riskanalys, utbildning, handledning, revision, praktisk hjälp inom såväl arbetsmiljö som yttre miljö, kvalitetssäkring vid genomförande samt upprättande av följande dokument:

Internkontroll och arbetsmiljöstyrning

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001:1999
  (Occupational Health and Safety Management Systems Specification)

Integration: Miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet

 • Hur det inre och yttre miljö- och kvalitetsarbetet i strävan efter miljö- och kvalitetssäkring kan integreras och bidra till utvecklingen av företagens affärsstrategi.

ISO 9001:2000 Kvalitetsstyrning

 • Avsett för företag eller annan organisation som vill införa ett system för kvalitetssäkring enligt den nya standarden ISO 9001:2000, eller överföra ISO 9001:1994 / ISO 9002:1994 till ny gällande standard ISO 9001:2000.

ISO 14001 Miljöledningssystem

 • Avsett för företag eller annan organisation som vill införa ett standardiserat miljöledningssystem.

ISO 14011 Miljörevision

 • En systematisk utvärdering för att fastställa om miljöledningssystemet och företagets miljöarbete överensstämmer med miljöpolicy, miljömål, åtaganden, krav, rutiner och instruktioner inom ramarna för miljöledningssystemet.

ISO 14020 Miljömärkning

 • Kvalitativ / Kvantitativ Miljömärkning.

ISO 14031 Utvärdering av miljöprestanda

 • Hur man utvärderar miljöarbetet samt rapporterar och redovisar detta.

ISO 14040 Livscykelanalys

 • Hur man beaktar miljöaspekter i produktutvecklingen.